Általános Szerződéses Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amely alapján a Villa Oliver Üzemeltető Kft (székhely: 1023 Budapest, Ürömi u. 48.; adószám: 14760680-2-41) Villa Oliver – 8600 Siófok, Szent László u. 140., Villa Oliver 2 – 8600 Siófok, Ady Endre u. 89., Villa Oliver 3 – 8600 Siófok, Szent László u. 79., (továbbiakban Szolgáltató) általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, -szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli, vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

3.4. A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.7. A szállásszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják, bejelentés nélkül senki sem lakhat az ingatlanokban.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in, check-out)

4.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől, kivéve, ha a Felek későbbi érkezési időpontot kötöttek ki.

4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) az érkezés napon 22:00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4. A Vendégnek a szobát az elutazás napján 10.00 óráig el kell hagynia.

4.5. A szálloda – foglaltságának függvényében – térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a szobáját bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni, ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak

6.1. A szobák/apartmanok mindenkori listaárai a ház recepcióján elérhető.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények miatt) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt, és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt mindig tájékoztatást kaphat a szállás recepcióján.

6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (áfa, ifa) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott áfát, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (áfa, ifa) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Gyermekkedvezmények

8.1. Gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában való elhelyezés esetén – az alábbi szálláskedvezményeket biztosítjuk:

• 0–6 éves korig 100%

8.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

8.3. Pótágyigényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

9. Lemondási feltételek egyéni vendégeknél:

9.1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

A szállás – szolgáltatás kötbérmentes lemondását az érkezés előtt 7 nappal áll módunkban kötbérmentesen elfogadni.
7 napon belül történő lemondás, illetve a megérkezést követően korábbi elutazás vagy meg nem érkezés esetén a lemondott szállásszolgáltatás 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

9.2. Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12.00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

9.3. Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya-garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18.00 órát követően megszűnik, amennyiben nem jelzi a késői érkezést.

10. Lemondási feltételek csoportok, rendezvények esetén szállás tekintetében

10.1. A Megrendelő díjmentesen mondhatja le a szolgáltatást az érkezés előtti 31. napig.

10.2. Lemondási díj 30 napon belüli lemondás esetén: 30–21 napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 20%-a,
• 20–14 napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 30%-a,
• 13–8 napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 75%-a,
• 7 napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-a
• Egyedi esetekben ettől eltérhetünk

10.2. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a Szolgálattóhoz meg kell érkeznie.

10.3. Amennyiben a vendég a jelzett napon nem érkezik meg, és le sem mondta az érkezését, úgy a Szolgáltató másnap közli a Megrendelővel, hogy a szobát – ha a Megrendelő másként nem intézkedik – a megrendelés hátralévő időtartamára kiadhatja.
11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
– Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– a Vendég fertőző betegségben szenved.

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” miatt nem teljesül, a szerződés megszűnik

12. Fizetés módja, garancia

12.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (forintban vagy euróban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel.

12.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják, vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

12.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártyaadatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges.

13. Elhelyezési garancia

13.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

13.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

13.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

14. A Vendég jogai

14.1. A szállásszolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Villa Oliver
Cím: 8600 Siófok, Szent Lászó u. 140.
E-mail: info@villaoliver.hu

15. A Vendég kötelességei

15.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése a szállás elfoglalása előtt.

15.3. A Vendégek által a szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, amelyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

15.4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag a gépkocsifeltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károkat) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A szálloda a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, használják a szobákban található értékmegőrzőket.

15.5. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

15.6. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

15.7. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szállás zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken elhelyezésre kerültek. A Villa Oliver alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a Villa Oliver, Villa Oliver 2 ill Villa Oliver 3 területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szállás területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég, vagy a szállás területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 10 000 Ft díjat fizetni a Szolgáltató részére, és amelyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

15.8. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni.

15.9. A szobákat és a szállás közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

15.10. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szolgáltató írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

15.11. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláson.

15.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez, vagy a rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16. Állatok behozatala

16.1. A szállásra állatokat (kutya, macska) tilos behozni.

17. A Szolgáltató jogai

17.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18. A Szolgáltató kötelessége

18.1. A szerződés alapján megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatások, az érvényes előírások szolgáltatásstandardok szerinti teljesítése.

18.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásbeli rögzítése.

18.3. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 óra után hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a közösségi területeken lévő hangos zenélést, amelynek betartásáért a szállás személyzet felel.

19. A Vendég betegsége, halála

19.1. Amennyiben a szállásszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

19.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, valamint a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

20. Az adatkezelés biztonsága

20.1. A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz név és e-mail cím megadása kötelező. A hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

20.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

20.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

20.4. A Szolgáltató az adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

20.5. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

20.6. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

20.7. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

20.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást

21. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

21.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

21.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

21.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt, esetlegesen a Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

21.4. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

22. Titoktartás

22.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

23. Vis maior

23.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk), amely felett a félnek nincs ellenőrzése (vis maior), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

24. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság.

24.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szállás található.

24.2. Valamennyi, az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság van kijelölve.

24.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

25. Honlapunk látogatóinak adatai

25.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP-címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel – internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére – a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

25.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

25.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archivált korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

26. Hírlevelünk

26.1. A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

27. Adatvédelmi nyilatkozat

27.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállásszolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Érvényes visszavonásig.